نویسنده باید از صورتِ اشخاص و حرکات و حالاتِ اجتماعی که آن ها خلق می کنند، خمیرمایه ی نوشته هایش را دستچین کند و سعی کند واژه های عُرفی را به محاوره تبدیل نماید و از آن ها یک محاوره ی عُرفی قوام یافته در جهت رعایت اصول معنایی خلق کند.